با توجه به ضرورت ارایه خدمات الکترونیکی، مورد تاکید دستورالعمل میزخدمت به شماره 1538588 مورخ 7/9/96 و بخشنامه شماره 24452 مورخ 1/3/97 ریاست جمهوری، در این رابطه شهرداری اصفهان نسبت به تهیه سامانه میز خدمت غیر حضوری به آدرس my.isfahan.ir به عنوان درگاه واحد ارائه دهنده خدمات شهروندي شهرداري جهت دستیابی به اهداف ذیل اقدام نموده است: 

با توجه به ضرورت ارایه خدمات الکترونیکی، مورد تاکید دستورالعمل میزخدمت به شماره 1538588 مورخ 7/9/96 و بخشنامه شماره 24452 مورخ 1/3/97 ریاست جمهوری، در این رابطه شهرداری اصفهان نسبت به تهیه سامانه میز خدمت غیر حضوری به آدرس my.isfahan.ir به عنوان درگاه واحد ارائه دهنده خدمات شهروندي شهرداري جهت دستیابی به اهداف ذیل اقدام نموده است: 

افزايش رضايتمندي شهروندان با ايجاد شفافيت در فرآيند انجام كار  به حداقل رساندن سفرهای شهری شهروندان دستیابی به آمار واقعی مراجعین و متقاضیان دریافت خدمات از مناطق و سازمانهای شهرداری با ارائه داشبورد مديريتي تحلیل پراکنش مکانمند تقاضاها و استفاده از آنها در اختصاص بودجه و ساختار  دریافت نظرسنجی از شهروندان به صورت مکانیزه در خصوص هر خدمت  سرعت بخشی بیشتر ارائه خدمات به شهروندان و استاندارد كردن زمان انجام كارها  ترغيب مناطق و سازمانهاي شهرداري به ارائه خدمات جديد و نوآورانه و افزايش درآمد

تا کنون در سامانه مذکور تعداد 127 خدمت اطلاعاتی و تراکنشی شهروندی فعال وجود دارد.کد محتوا 22575