سال جهش تولید
آمار و برنامه ریزی دو رویکرد کاملا مرتبط با یکدیگر هستند که هر نوع پیشرفت و اجرای ایده و برنامه ای را مشروط به تدوین و ارائه کامل و دقیق خود کرده اند.