سال جهش تولید
  • 1398-12-06 14:48
  • كد محتوا:7085

مشخصات کلی

عليرضا صادقيان
معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان
1399/08/11 09:09

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمعاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان1398درحال خدمت