سال جهش تولید
  • 1399-10-04 09:16
  • كد محتوا:27206
اصفهان روی ریل 1405

آمار و برنامه ریزی دو رویکرد کاملا مرتبط با یکدیگر هستند که هر نوع پیشرفت و اجرای ایده و برنامه ای را مشروط به تدوین و ارائه کامل و دقیق خود کرده اند. 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان امسال یکم آبان مصادف با روز جهانی آمار و روز ملی آمار و برنامه ریزی از آمارنامه سال 98 شهر اصفهان رونمایی کرد.