راه های ارتباطی ما
  • اصفهان.خیابان آیت الله طیب-جنب بنیاد شهید- معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
  • 03132344014-15
  • 031323440413
  • amar.barname@isfahan.ir

با توجه به ضرورت ارایه خدمات الکترونیکی، مورد تاکید دستورالعمل میزخدمت به شماره 1538588 مورخ 7/9/96 و بخشنامه شماره 24452 مورخ 1/3/97 ریاست جمهوری، در این رابطه شهرداری اصفهان نسبت به تهیه سامانه میز خدمت غیر حضوری به آدرس my.isfahan.ir به عنوان درگاه واحد ارائه دهنده خدمات شهروندي شهرداري جهت دستیابی به اهداف ذیل اقدام نموده است: 

اخبار